Peptalk is all you need
Performance festival 24 - 26 august
Info om / about artists      
Non Grata (Estonia), Framtidskonsten (SWE), Massma performance crew (swe)
Mariola Brillowska (De) Goodiepal (Dk), AngelikaFojtuch (Poland), Henrik stenberg, (SWE)
Pär Thörn (SWE), Voks (Dk), Joel Brindefalk ,(swe), Alvars orkester(swe)


Varför?
Pep-talk vill visa nyskapande performance på gator och torg. Hur kan man minska trösklarna mellan vardagligt liv och konst? Hur kan man överraska människor på språng i vardag en eller under semestern?
Performance ger tillfällen till både planerade och spontana möten med publiken, som ibland också blir en lika viktig del av föreställningen som konstnärerna själva. Konstformen performance inbegriper allt från intensitet, farligt kaos och utlevande till sublima eller minimalistiska moment.
Samtidskonsten visas fortfarande mest inomhus på konsthallar, museer och ett fåtal gallerier. För att nå ut till en större allmänhet behöver den synas mera på stadens torg och gator.
I performance-mediet finns stora möjligheter till att arbeta på detta sätt, med direkt och indirekt interaktion med medborgarna på de olika platserna. Performance är trots dess tillkomst för många decennier sedan fortfarande en sällan sedd företeelse i Blekinge.

Pep-talk                                                                                                                               
Konstnärerna kommer att arbeta utifrån och i båda städerna. Festivalens titel ger ny energi till idéer om inspirerande pep-talk, som oftare används i sport och ledarskapssammanhang än inom kultur. ”Pep-talk is all you need” arbetar också med Det okända och Maximalism. Det är en möjlighet att arbeta med nya idéer och pröva det som inte färdigformulerat – med i full fart. Vad som saknas är bara lite pep-talk!

Karlskrona och Ronneby                                                                                                              
"Det Gaur inte" är en välkänd fras som används på ett humoristiskt sätt i Karlskrona, som reflekterar delar av en gammal mentalitet. Vi vill gärna visa andra sätt att tänka på. ”Mera vind i seglen!” används idag som en välkomsthälsning till staden. So, låt oss blåsa upp några vindar!
Med sina rötter i olika kulturformer som dans, bildkonst och teater är performance en kulturform som skulle kunna gestalta och ta spjärn i det gamla och nya Karlskrona, och Ronneby - både genom innehåll, utformning och teknik.
Karlskrona har profilerat sig som IT- och telekomstad där man arbetar med det senaste, mest banbrytande inom både företag och högskola. Inom kultur är det världsarvet och historien som ger prägel och karaktär åt staden och dess aktiviteter. Ronneby har fått pris för Ronneby brunnspark som sträcker sig över en stor yta, med både gamla byggnader och parkanläggning. Både Karlskrona och Ronneby har tydliga och starka historiska sammanhang som är spänningsfyllt att arbeta utifrån – som med- och motspelare.
Historia är alltid på tio-i-topp-listan i de flesta kultursammanhang i Blekinge. Under en kort helg blir det aktuella happenings mitt i historien och nya berättelser kan ta fart.

  Peptalk is all you need
Performance festival 24 - 26 august
Info om / about artists      
Non Grata (Estonia), Framtidskonsten (SWE), Massma performance crew (swe)
Mariola Brillowska (De) Goodiepal (Dk), AngelikaFojtuch (Poland), Henrik stenberg, (SWE)
Pär Thörn (SWE), Voks (Dk), Joel Brindefalk ,(swe), Alvars orkester(swe)

Why?
Pep-talk wants to show innovative performance in the streets and squares of two nearby cities. How can one diminish the thresholds between everyday life and art? How can one surprise people at full speed in their everyday or on their vacation?

Performance provides opportunities of both planned and spontaneous meetings with the audience, who sometimes also becomes an equally important part of the performance as the artists themselves. The art form of performance includes everything from intensity, dangerous chaos and full expression to more sublime and minimalistic moments.
Contemporary art is mostly shown indoor at art halls, museums and galleries. To reach out to a larger audience many artists wants to be seen also outdoor in the cities. In the medium of performance there are many possibilities to work in this way, with direct or indirect interaction with the citizens in different places. Performance is despite its origin many decades ago, still a rare occurrence in Blekinge county.

Pep-talk theme                                                                                                                                  
The artists will work from and within one or both cities. The title of the performance-festival gives new energy to the idea of inspirational pep-talk, more commonly used in sports and leadership-environments…“Pep-talk is all you need” also operates under the ideas of The unknown and Maximalism. A possibility to try new ideas, to test things not already formulated – in full speed.

Karlskrona and Ronneby    
"Det Gaur inte" – “it can´t be done” – is a well-known phrase that one uses in a humorous way in Karlskrona. It reflects a part of an old mentality. We want to show possibilities to think in different ways. “More wind in the sails!” is used as a welcoming phrase when getting into the city of Karlskrona. So, let´s stir some winds up!                                                                                             

History is what is given most attention in cultural contexts in Blekinge. Contemporary art may sometimes need to be explosive to be able to take part in all this history.                                                                                                                      
With its roots in different cultural forms as dance, the visual arts and theatre – performance is a cultural form that can give form to and get support from the old and new Karlskrona and Ronneby - through content, form and technique.